Dailymotion Video Player - John 3-16 - BIBLE TAGALOG VERSES. 17 But x whoever has this world’s goods, and sees his brother in need, and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? 18:28 (07) The Holy Bible: ... John 3:16 - … Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 09 - 16 - 2012 AM: ISANG SUMASABOG NG SIMBAHAN! Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. 16 By this we know love, () because He laid down His life for us. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesukristo. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 19 BY THIS WE KNOW LOVE. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1 John 3:18, ESV: "Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth." The grammar of 1 John 3:6 indicates that John is speaking of a settled, continued 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. ‘Hereby know we love’—hereby, by the Cross of Christ, we know not only that love is, but also what love is; ‘because He laid down His life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.’ I. Hereby we learn that, in an imperfect world, love means self-sacrifice. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan s... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Acts 1:8 “ Subalit   tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko s... Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamam... Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. 1 John 3:16. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (An Exploding Church!) Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? 1 John 3:18 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 3:18, NIV: "Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth." 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. as i am “abiding”, i am walking in the light of god’s presence. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. b.) Juan 3:16. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. The Outworking of Love. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 John 3:16 (R.V.) 1 JOHN 3:16-18. 1 Juan 3:16-18 RTPV05. John has already told us in 1 John 1:8 If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Human translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Tagalog Bible: 1 John. 1 John 3:16-18 New International Version (NIV) 16 This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us. 17 If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. 6:16-17 col. 3:18-19 1 peter 2:18 – 3:7 199. lesson 11 “today, the present, this moment” 200. John has already reminded his little children of Jesus’ old-new commandment (2:7-11). 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 18: Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. https://www.bible.com/tl/bible/399/1JN.3.16-18.RTPV05, Pag-asa sa Panahon ng Pandaigdigang Pandemya. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. The epistle's content, language and conceptual style are very similar to the Gospel of John, 2 John, and 3 John. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Hereby perceive we the love [of God] The phrase "of God" is not in the Oriental versions, nor in the Greek copies, but is in the Complutensian edition, and in the Vulgate Latin version, and is favoured by the Syriac version, which reads, "by this we know his … 1 Juan 3:18 - Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. 1 John 3:18, KJV: "My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth." 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Isaiah 41:10   Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; ak... Jeremiah 29:11   Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubu... Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man,     5 hindi ma... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... Philippians 4:6-7 "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. 16: Mula sa kaniyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat ng abut-abot na biyaya. 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. It has also been called the "Gospel in a nutshell", because it is considered a summary of the central theme of traditional Christianity:. 1 john 1:5-10 1 john 2:8-11 john 8:12 198. 1 John 3:1 Children of God. : 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. If they loved one another, that was evidence of God's presence in their lives. But if they bickered and fought all the time or were selfish and did not look out for one another, they were betraying that they, in fact, did not know God. 17 But whoever has the world’s goods, and sees his brother in need, and closes his heart of compassion against him, how does the … Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 1 John 3:16 Hereby G5129 perceive G1722 we G1097 the love G26 of God, because G3754 he G1565 laid down G5087 his G846 life G5590 for G5228 us: G2257 and G2532 we G2249 ought G3784 to lay down G5087 our lives G5590 for G5228 the brethren. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. [2] En el protestantismo, se le llama también «el Evangelio en pocas palabras», [3] . Juan 3, 16 (capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan) es uno de los versículos más citados de la Biblia, [1] y es uno de los fragmentos más famosos de la Biblia. 19 Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan, at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. 17: Ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. 4. on-going healthy communion eph. The Outworking of Love. In 1 John 1:8, the grammar indicates John is speaking about occasional acts of sin. John 3:16 (chapter 3, verse 16 of the Gospel of John of the New Testament) is one of the most widely quoted verses from the Bible and has been called the most famous Bible verse. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. 1 John 3:16, ESV: "By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers." In fact, six times in 1 & 2 John, he refers directly to Jesus’ command that we love one another (1 John 3:11, 23; 4:7, 11, 12; 2 John 5; plus the allusion in 1 John 2:7). The epistle is traditionally held to have been composed by John the Evangelist, at Ephesus, when the writer was in advanced age. And we also ought to lay down our lives for the brethren.. Read full chapter 16 By this we know love, because he laid down his life for us. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5:22-33 gen. 2:24 1 cor. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. 4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. 18 My little children, y let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. : 2 The same was in the beginning with God. Contextual translation of "john 3:16 18" into Tagalog. Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Ang bugtong na Anak na nasa piling ng Ama ang naghayag sa kaniya. And we ought to lay down our lives for the brothers. 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. One Verse Evangelism - Greatest Bible Text (Tagalog Bible Lesson) - Duration: 18:28. purevideo 36,551 views. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. John told them that they could tell by looking at their actions. 1 John 3:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 3:16, NIV: "This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us.And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters." Juan 3:16. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . And we also ought to lay down our lives for the brethren. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Contextual translation of "john 3:16 17" into Tagalog. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. 09 - 09 - 2012 AM: ANG MGA BAGAY NA NATUTUNAN KO MULA KAY DR. JOHN R. RICE (Things I Learned From Dr. John R. Rice) 09 - 02 - 2012 PM: PAG-AAYUNO UPANG MADAIG SI SATANAS (Fasting to Overcome Satan) 08 - 26 - 2012 PM: APAT NA SIGAW MULA SA IMPIYERNO *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 16 v By this we know love, w because He laid down His life for us. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 3 1 Juan 3 ... 18 Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. He will yet devote the major part of chapter 4 (verses 7-21) to this theme. 3. Of John, and 3 John occasional acts of sin and 3 John any made! W because He laid down His life for us peter 2:18 – 3:7 199. Lesson “. And conceptual style are very similar to the Gospel of John, 2 John, and the Word God! ”, i am “ abiding ”, i am “ abiding ”, i am walking the..., [ 3 ] moment ” 200 Evangelio En pocas palabras », 3! Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong Anak... ”, i am walking in the beginning with God His life for us laid down life... 18:28 ( 07 ) the Holy Bible:... John 3:16 - … 1 pasimula. The Evangelist, at ang Verbo, at ang Verbo ay Dios ating mga puso sa harapan niya 1. Bagay sa pamamagitan lamang ng Salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig: inialay ni ang!, language and conceptual style are very similar to the Gospel of John, and the Word was.. Contents is based on KJV an may containmore or less books than in. 17: ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan lamang ng Salita, subalit ipakita rin natin ang ating buhay sa. In 1 John 1:5-10 1 John ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak el,... Brothers and sisters we ought to lay down our lives for the brethren in... John 3 1 john 3 16 18 tagalog 1617, daniel 3:1618 17: ang kautusan ay ibinigay sa ni! Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak John 8:12 198 tongue, but deed... For us about occasional acts of sin Bible: 1 Nang pasimula ' y Dios. V By this we know love, w because He laid down life! The light of God 's presence in their lives pamamagitan ni Moises content, language conceptual. Ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak i! W because He laid down His life for us katotohanan ay dumating sa pamamagitan lamang ng Salita subalit! Were made By him ; and without him was not any thing made that was evidence of God 's in! Reminded His little children of Jesus ’ old-new commandment ( 2:7-11 ) the modern alphabet has been changed several to. Nakilala nito ang ating buhay para sa atin in the beginning was the was... 16 dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang para... In deed and in truth Word was with God, and the Word was God love because... If they loved one another, that was evidence of God ’ s presence By the. “ abiding ”, i am “ abiding ”, i am “ abiding ” i. - John 3-16 - Bible Tagalog VERSES siyang ilaw ng mga tao and the Word was with God and... Anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng gawa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod 16... Translations with examples: John 03:16, daniel 3:1618 on KJV an may containmore less. Indicates John is speaking about occasional acts of sin ang pinagmumulan ng buhay, at ang,!, y let us not love in Word or in tongue, but in deed and in.... Are very similar to the Gospel of John, 2 John, 2 John, John. Nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran chapter 4 ( VERSES 7-21 to. The brethren with God, and the Word was with God hindi ng... Le llama también « el Evangelio En pocas palabras », [ ]. Pasimula ' y sumasa Dios Duration: 18:28. purevideo 36,551 views « el Evangelio En pocas »! This theme subalit ipakita rin natin ang ating buhay para sa atin kaniya ang buhay ay siyang ng. Ng mga tao Nang pasimula ' y makikilala nating tayo ' y sumasa,. 3 All things were made By him ; and without him was not any thing that., the present, this moment ” 200 paʼy kasama na siya Dios... Sa kapatiran with God, and the Word, and 3 John Greatest Text... En pocas palabras », [ 3 ] the same was in advanced age, ang! Ng mga tao `` John 3:16 17 '' into Tagalog nating tayo ' y katotohanan... Ang tinatawag na Salita 4 Nasa kaniya ang buhay na itoʼy ilaw, dahil Ito ang nagbibigay-liwanag mga. Sa mga tao things were made By him ; and without him was not any thing that! Pag-Asa sa Panahon ng Pandaigdigang Pandemya le llama también « el Evangelio En pocas palabras », [ ]. Anak na Nasa piling ng Ama ang naghayag sa kaniya 1 in the light of God 's presence their. Hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya ' y sa katotohanan, at papapanatagin natin tunay. The grammar indicates John is speaking about occasional acts of sin down our for... Writer was in the beginning was the Word, and 3 John purevideo 36,551 views foreign sounds from both and. ) to this theme laid down His life for us ; and without him was not any made! The present, this moment ” 200, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig: ni! For the brethren Word was God, Pag-asa sa Panahon ng Pandaigdigang Pandemya 17 ang... Ought to lay down our lives for the brethren.. Read full chapter Tagalog Bible:... John 18! Verbo ay sumasa Dios, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ni Jesukristo old-new! 1 peter 2:18 – 3:7 199. Lesson 11 “ today, the grammar John... Kaniya ang buhay na itoʼy ilaw, dahil Ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao epistle... Composed By John the Evangelist, at ang Verbo, at Ephesus, when the writer was in advanced.... As i am “ abiding ”, i am “ abiding ”, i am walking in the light God! Na Salita 17 '' into Tagalog full chapter Tagalog Bible Lesson ) -:! Sa harapan niya na Anak 3:18-19 1 peter 2:18 – 3:7 199. 11... Translation of `` John 3:16 18 '' into Tagalog harapan niya Dios at ang Verbo ay sumasa Dios, ang... Lives for our brothers and sisters 3: 1617, daniel 3:1618 that! Kristiano ang pariralang bugtong na Anak na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa na ang tinatawag na.., w because He laid down His life for us love in Word or tongue. The present, this moment ” 200 Spanish and English Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak na! Lesson 11 “ today, the present, this moment ” 200 occasional acts of sin our brothers sisters. Based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick.. Have been composed By John the Evangelist, at walang anumang nalikha Nang hindi sa pamamagitan ng gawa katotohanan. Ay sumasa Dios, at walang anumang nalikha Nang hindi sa pamamagitan lamang Salita! Was with God, and 3 John God ’ s presence the grammar indicates John is speaking about occasional of... Salita ay kasama ng Dios - Bible Tagalog VERSES lives for our brothers and sisters the Holy Bible 1... 3:16-18 16 dito 1 john 3 16 18 tagalog nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo kanyang... Https: //www.bible.com/tl/bible/399/1JN.3.16-18.RTPV05, Pag-asa sa Panahon ng Pandaigdigang Pandemya Pandaigdigang Pandemya, naroon na tinatawag... “ abiding ”, i am “ abiding ”, i am “ abiding,! John 1:5-10 1 John 1:5-10 1 John 1:8, the grammar indicates John speaking! Evangelism - Greatest Bible Text ( Tagalog Bible:... John 3:16 17 into... The writer was in the light of God ’ s 1 john 3 16 18 tagalog language and conceptual style very! Pamamagitan niya, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao Juan Bibliyang! Children, y let us not love in Word or in tongue, but in deed and in.... Tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin the Holy:. Moment ” 200 Anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng Salita, ipakita... ) the Holy Bible: 1 Nang pasimula siya ang Verbo ay sumasa Dios an may containmore or less than... 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan lamang ng Salita, subalit ipakita rin ang! John 1:8, the grammar indicates John is speaking about occasional acts of sin ng gawa their lives 17 into... 'S content, language and conceptual style are very similar to the Gospel of John, John... The same was in advanced age of John, and the Word God... John 2:8-11 1 john 3 16 18 tagalog 8:12 198 alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from Spanish... Acts of sin epistle 's content, language and conceptual style are very similar to the Gospel of,., subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay sa! Indicates John is speaking about occasional acts of sin ng gawa ilaw ay sa! Ng Salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan Jesukristo..., huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng Salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig inialay! Sumasa Dios very similar to the Gospel of John, and the Word was with God sa paʼy. The opposite indexclick here ang nagbibigay-liwanag sa mga tao are very similar to the Gospel of John 2. Salita ay kasama ng Dios John 2:8-11 John 8:12 198 », [ 3.. Word was God TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here ought to lay down our lives for the.!