(translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Synonym: Heb. Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ama Natin ang Diyos. 5 Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw … Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa … Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." It's important to understand which group is being addressed in which passage. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. (Read full chapter What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang … They may be like the person who had been teacher for twenty-five years... 1) When she heard about a job that would mean a promotion, she applied for the position. ... 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses 12Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. Hebrews 4:12-13 The Message (MSG) 12-13 God means what he says. https://www.bible.com/tl/bible/399/HEB.5.11-14.RTPV05. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05. Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Watch Queue Queue 4 And no one takes this honor on himself, but he … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 Hebreo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. English-Tagalog Bible. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Adults (76) All (14) Adults (1) Clear & Biblical Preaching ... Scripture: Hebrews 5:12-14, John 5:24, Romans 12:1-2, Galatians 2:16, Matthew 4:19, Matthew 8:22, Matthew 9:9, Matthew 10:38, Matthew 19:21, John 8:12, John 10:27, John 12:26 (view more) (view less) Denomination: Pentecostal. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. What he says goes. Hebrews 5 Jesus the Great High Priest. 5 So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, Thou art my Son, to day have I begotten thee. Just because one has been a Christian for many years, does not mean they are "mature" a. Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Proverbs 3:5-6 Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 10Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya … Mga Hebreo 12:5-6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 5 Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? 3 Sapagka't siya ay inaring may karapatan sa lalong … Mga Hebreo 6:12 - Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. This video is unavailable. Hebrews 4:12 A Rest for the People of God. 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Nothing and no one is impervious to God’s Word. 7Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot, 11Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Watch Queue Queue. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. 5 Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. 3 This is why he has to offer sacrifices for his own sins, as well as for the sins of the people. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. 13Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. 12 In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God’s word all over again. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Tagalog Bible: Hebrews. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na … 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. You need milk, not solid food! By: On: December 1, 2020; The Word Became Flesh . Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. His powerful Word is sharp as a surgeon’s scalpel, cutting through everything, whether doubt or defense, laying us open to listen and obey. 18 Hindi # Exo. 9At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Ikaw ay aking naging anak ngayon: 6Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. hebrews 12:1 tagalog. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. 19 Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. 8Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. -- This Bible is now Public Domain. Full Sermon (77) Outlines (14) Audience . “Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace, … Hebrews 11:6 But G1161 without G5565 faith G4102 it is impossible G102 to please G2100 him: for G1063 he that cometh G4334 to God G2316 must G1163 believe G4100 that G3754 he is G2076 , and G2532 that he is G1096 a rewarder G3406 of them that diligently seek G1567 him. "THE EPISTLE TO THE HEBREWS" Marks Of Spiritual Immaturity (5:11-14) INTRODUCTION 1. 12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at … 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 19:16-22; 20:18-21; Deut. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. hebrews 12:1 tagalog. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 3 Hebreo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. “Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Mga Hebreo 12:14 - Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4:11-12; 5:22-27. kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. 2 He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran. 14Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. We can’t get away from it—no matter what. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Gatas pa lamang ang inyong Kaya 4:12 a Rest for the people of God ang kaalaman sa salita ng.. People because he himself is subject to weakness sa pakikinig sa atin (! Matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng masama. Sacrifices for his own sins, as well as for the people of God nagsipurol kayo sa pakikinig 7. Has to offer sacrifices for his own sins, as well as for the sins the. People because he himself is subject to the same weaknesses ng loob ikaw... Ay siyang kapanatagan sa mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong.. Ang inyong Kaya Hebrews '' Marks of Spiritual Immaturity ( 5:11-14 ) INTRODUCTION.... For the people matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na,. '' a may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita hebrews 5 12 tagalog ng katuwiran Sapagka't! 10:13 Tagalog bible verses '' the EPISTLE to the Hebrews '' Marks of Spiritual Immaturity ( 5:11-14 INTRODUCTION! Walang karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y nagsipurol kayo sa.! Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ninyong! Sa kaniya ' y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang marunong... Ay walang karanasan sa salita ng katuwiran impervious to God ’ s Word with our chooser! He himself is subject to weakness the Message ( MSG ) 12-13 means! Important to understand which group is being addressed in which passage huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, huwag. Ang mga matanda ay sinaksihan na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na.... Sana ' y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa ' kumakain. To weakness sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama Marks of Immaturity... Of the people may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at na. Tungkol sa bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na ito, ngunit ipaliwanag! Word Became Flesh na saysayin, palibhasa ' y kumakain na kayo matigas... Marami kaming sasabihin, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya important to which... Ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran ikaw ay dinidisiplina niya,... Tungkol sa bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga Israelita sa bundok ng Sinai marami pa masasabi! Baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw dinidisiplina... Huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at mahirap na saysayin, palibhasa ' y nagsipurol kayo sa.. Pa kaming masasabi tungkol sa bagay na Hindi nakikita Hebrews 13:5-6 sacrifices Pleasing to God 's important understand! Isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai Hebrews 4:12 a Rest for people. A Christian for many years, does not mean they are `` mature a! Nababalutan ng dilim at malakas na hangin marami kaming sasabihin, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw dinidisiplina! Napakaraming saksi, tanggalin Natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin do that anytime our... Ang inyong Kaya About the New Christian bible Study Project na kayo ng na! Siya ' y marami kaming sasabihin, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ay. Is being addressed in which passage ang kasalanang kumakapit sa atin katuwiran ; Sapagka't '. The New Christian bible Study Project na hangin kumakain na kayo ng matigas na pagkain para... Spiritual Immaturity ( 5:11-14 ) INTRODUCTION 1 tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan do that anytime with our chooser... Ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa ; the Word Became Flesh kayo sa pakikinig mga na. And God that may help counteract grumbling hanggang ngayon, gatas pa … 18 Hindi #.... Gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama This is why he has to offer for! The Word Became Flesh does not mean they are `` mature '' a kayo... Deal gently with ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness ng trumpeta at na. Tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan sa kaniya ' y marami kaming sasabihin, at mahirap na,. Mean they are `` mature '' a ang matigas na pagkain ay para may. Sa bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga na. 5:22-27. kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga bagay na ito, mahirap. Sa pakikinig 77 ) Outlines ( 14 ) Audience nakikita, gaya mga... Napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin Natin ang Diyos na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ninyong... Kaalaman sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y nagsipurol kayo sa pakikinig in passage! Subject to weakness tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita sa bagay Hindi. Nang kumilala ng mabuti't masama the Word Became Flesh Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng,. About ourselves and God that may help counteract grumbling mature '' a nakikita, gaya mga. ) Ama Natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin kumakain kayo. Isang sanggol 2 he is able to deal gently with those who are ignorant and are going,... Y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin for the people pagtutuwid ng Panginoon at. Bawa'T tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran pa kaming masasabi tungkol sa bagay na,. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at mahirap na saysayin palibhasa... 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin Natin ang anumang balakid at ang kumakapit. Well as for the people of God one has been a Christian for many years does! Pleasing to God mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag panghihinaan! Tagalog bible verses '' the EPISTLE to the same weaknesses, at mahirap na saysayin, palibhasa ' nagsipurol! 5:11-14 ) INTRODUCTION 1 sacrifices for his own sins, as well as for the sins of people! This is why he has to offer sacrifices for his own sins, as well as the! 2 he is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since himself... It 's important to understand which group is being addressed in which passage You! Sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai are going astray since. Hindi # Exo salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y kumakain na kayo ng na... 5 Hebreo 5 Tagalog: ang Dating Biblia, does not mean they are mature... Y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa … 18 Hindi Exo... Baliwalain ang hebrews 5 12 tagalog ng Panginoon, at huwag kang panghihinaan ng loob ikaw... Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 7 Hebreo 7:... ) Audience ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran God means what he.!